Algemene voorwaarden – Woningweb
Aantrekkelijke tarieven Premium al vanaf €8,33 per maand Direct bij de eigenaar Onbeperkt reageren

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die Woning-web een opdracht heeft verstrekt tot het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte en het daartoe bemiddelen tussen verhuurder en opdrachtgever.
Verhuurder: de (rechts)persoon welke woon- of bedrijfsruimte wenst te verhuren
Woning-web Ondernemingsnr: BE 0834.497.631
Brusselstraat 51 2018 Antwerpen beoogt met de website een internetportaalfunctie te vervullen. Op de website wordt informatie aangeboden in de vorm van te huur staande woningen.
Zoals vastgelegd door de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam bij raadsbesluit van 1995 en/of de verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureau ’s 2006. Onder Woning-web is tevens te verstaan haar rechtsopvolgster.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Woning-web en opdrachtgever. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten, waarmede opdrachtgever instemt door ondertekening van deze overeenkomst.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door ondertekening van deze voorwaarden door Woning-web en opdrachtgever, registratie van diens gegevens en betaling van de kosten als bedoeld in artikel 4.
3.2 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever voorts verplicht aan Woning-web een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
3.3 Alle door Woning-web gedane aanbiedingen, zowel schriftelijk als ook mondeling, zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.
3.4 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor een woning waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3.5 Woningzoekende en verhuurder zullen zich bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte dienen te stellen en kennis te nemen van de verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureau‘s 2006 .

Artikel 4: Kosten van inschrijving

4.1 Opdrachtgever is aan Woning-web bij registratie eenmalig verschuldigd een bedrag van € 24,95,– inclusief Btw . Dit bedrag dient direct bij de inschrijving/registratie per pin te worden voldaan.
4.2 De inschrijving heeft een geldigheidsduur van 3 maanden en zal door het enkele verstrijken van de tijd geacht worden te zijn vervallen.

Artikel 5: Werkzaamheden

5.1 De aanvang van de werkzaamheden van Woning-web geschiedt na het voldoen aan de voorwaarden als in artikel 3 omschreven.
5.2 De werkzaamheden die door Woning-web zullen worden verricht, bestaan onder meer uit het met opdrachtgever bezichtigen van in aanmerking komende woonruimtes c.q. bedrijfsruimtes en het adviseren op het gebied van huur en verhuur.

Artikel 6: Betaling

6.1 Indien uit de bemiddeling door Woning-web voor de opdrachtgever een huurovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever aan Woning-web geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Woning-web kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (vermeende) materiële of immateriële schade, al dan niet voortkomend uit (vermeende) gesloten overeenkomsten tussen opdrachtgever en een verhuurder.
7.3 Woning-web is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder na ondertekening van de (ver)huurovereenkomst zijn verplichtingen als verhuurder nakomt. In voorkomende gevallen dient huurder zich rechtstreeks te wenden tot de verhuurder.
7.4 Woning-web kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de haar verstrekte gegevens en informatie.
7.5 Als een (Nederlandse) rechterlijke instantie desondanks van mening is dat Woning-web wel aansprakelijk is voor een door opdrachtgever geleden schade, wordt de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot maximaal een bedrag van € 500,–

Artikel 8 Toepasselijk recht

8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van Toepassing. In geval van een geschil is de Rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting, behoudens dwingend rechtelijke bepalingen, bevoegd
hiervan kennis te nemen.
Aldus overeengekomen en in tweevoud voor akkoord getekend te Amsterdam op ………………………….
Artikel 9: Klachten: Klachten kunnen worden ingediend per e-mail naar info@woning-web.nl. Woning-web streeft ernaar om binnen twee werkdagen een reactie (per e-mail) te geven op de ingediende klacht. Woning-web -info@woningweb.nl.
Deze Algemene voorwaarden zijn vastgesteld in April 2017.